22/11/09

Πανελλαδικές: τι πρέπει να δηλώσουν οι 100.000 υποψήφιοι

ΑΠΟ 1-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Έρευνα του Χρήστου Κάτσικα

Από 1 ως 22 Φεβρουαρίου 2010 καλούνται οι 100.000 φετινοί υποψήφιοινα υποβάλουν αίτηση – δήλωση στο σχολείο τους για να δηλώσουν :
-το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας που θα εξεταστούν πανελλαδικά
- αν θα εξεταστούν πανελλαδικά και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
- αν θα εξεταστούν σε κάποιο/α από τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική)
- αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές ή/και Αστυνομικές Σχολές (δεν έχουν δικαίωμα οι υποψήφιοι των Εσπερινών ΓΕΛ)
- αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
- αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης ΦυσικήςΑγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Οι απόφοιτοι υποβάλλουν επίσης ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ στο ίδιο χρονικό διάστημα στην οποία θα δηλώνουν επί πλέον και την κατεύθυνση στα μαθήματα της οποίας επιθυμούν να εξετασθούν.
Η αίτηση –δήλωση θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ και θα μπορεί να εκτυπώνεται είτε από το Λύκειο είτε απευθείας από τον ίδιο τον υποψήφιο.
Οι απόφοιτοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στις εξετάσεις υποβάλλουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Η αίτηση αυτή του υποψηφίου είναι δεσμευτική και δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση. Αν υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος κατεύθυνσης, γενικής παιδείας ή επιλογήςπου επέλεξε να εξετασθεί σε εθνικό επίπεδο, τότε θεωρείται ότι εξετάσθηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0).
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
Για την επιλογή του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας που ο υποψήφιος θαεπιλέξει να εξετασθεί σε πανελλαδικό επίπεδο πρέπει να λάβει υπόψη του τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας κατά επιστημονικό πεδίο καθώς και τα μαθήματα γενικής παιδείας που τα αντικαθιστούν με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας.. Αν τα επιστημονικά πεδία που προτίθεται να επιλέξει ο υποψήφιος έχουν ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα μαθήματα της κατεύθυνσης που εξετάστηκε (π.χ. μαθητής θετικής κατεύθυνσης προτίθεται να επιλέξει 3ο και 4ο επιστημονικό πεδίο, όπου τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι τα μαθήματα της κατεύθυνσής του), τότε ο υποψήφιος αυτός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ως δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας οποιοδήποτε από τα τέσσερα επιλεγόμενα μαθήματα γενικής παιδείας.
Στην αντίθετη περίπτωση (π.χ. μαθητής θετικής κατεύθυνσης προτίθεται να επιλέξει το 1ο και 2ο επιστημονικό πεδίο) ο μαθητής αυτός θα πρέπει να επιλέξει ως δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας εκείνο από τα τέσσερα επιλεγόμενα, το οποίο μαζί με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας αντικαθιστούν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του 1ουεπιστημονικού πεδίου (που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Ιστορία Γενικής Παιδείας).
Εφόσον ο υποψήφιος προτίθεται να επιλέξει το 5ο επιστημονικό πεδίο, το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας το οποίο πρέπει να επιλέξει και ναεξετασθεί σε πανελλαδικό επίπεδο είναι τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής. Επιπλέον ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει και ναεξετασθεί σε πανελλαδικό επίπεδο και στο μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.Σε αυτή την περίπτωση τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι επτά (7).
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να δηλώσει το 5ο επιστημονικό πεδίο αν δεν έχει εξετασθεί ή δεν έχει δηλώσει ότι θα εξετασθείσε πανελλαδικό επίπεδο στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου αυτού.
Η επιλογή από τους μαθητές του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας που επιθυμούν να εξεταστούν σε πανελλαδικό επίπεδο ή του μαθήματος επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» που επιθυμούν να εξεταστούν επίσης σε πανελλαδικό επίπεδο γίνεται με ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ που υποβάλλουν στο Λύκειο, κατά το χρονικό διάστημα από 1μέχρι 22 Φεβρουαρίου του έτους εξέτασης.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή υποψηφίου στις διαδικασίες επιλογής :
α) των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων είναι η επίτευξη από τον υποψήφιο Γενικού Βαθμού Πρόσβασης τουλάχιστον ίσου με το μισό του μέγιστου δυνατού βαθμού ή η συγκέντρωση συνόλου μορίων τουλάχιστον ίσου με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίωνγια κάθε Σχολή ή Τμήμα.
Για την καλύτερη κατανόηση αναφέρουμετο εξής παράδειγμα υποψηφίου πουέχει δηλώσει στο μηχανογραφικό του δελτίο τις σχολές: i) «Φιλολογία Πάτρας», ii)«Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας» και iii)«Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης» που περιλαμβάνονται σε δύο επιστημονικά πεδία, στο 1ο και στο 5ο . i)Για τη συμμετοχή του στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην «Φιλολογία Πάτρας» απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο υποψήφιος να έχει Γενικό Βαθμό Πρόσβασης τουλάχιστον δέκα (10) ή να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον δέκα χιλιάδες (10.000) μόρια που αντιστοιχούν στο μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων για τησυγκεκριμένη σχολή. ii) Για τη συμμετοχή του στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στη Σχολή « Γερμανική Γλώσσα και Φιλολογία Αθήνας»απαιτείται να έχει πετύχει βαθμό τουλάχιστον δέκα (10) στο ειδικό μάθημα των Γερμανικών και επί πλέον να έχειΓενικό Βαθμό Πρόσβασης τουλάχιστον δέκα (10)ή να συγκεντρώνει 12.000 μόρια που αντιστοιχούν στο μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων για τησυγκεκριμένη σχολή, αφού για την εισαγωγή στη Σχολή αυτή απαιτείται και εξέταση ειδικού μαθήματος με συντελεστή 2. iii)Για τη συμμετοχή του στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στο Τμήμα «Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης» απαιτείται να έχει πετύχει βαθμό τουλάχιστον δέκα (10) στο ειδικό μάθημα και επί πλέον να έχειΓενικό Βαθμό Πρόσβασης τουλάχιστον δέκα (10) ή νασυγκεντρώνει 11.000 μόρια που αντιστοιχούν στο μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων για τοσυγκεκριμένο Τμήμα, αφού για την εισαγωγή στο Τμήμα αυτό απαιτείται και εξέταση ειδικού μαθήματος με συντελεστή 1.
β) των Τμημάτων για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα είναι η επιτυχία βαθμού στο ειδικό μάθημα ίσου με το μισό τουλάχιστον του μέγιστου δυνατού. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, η προϋπόθεση αυτή ισχύει χωριστά για το καθένα από τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα.

ΠΟΙΟΙ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 1-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΦΕΤΙΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
- το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας που θα εξεταστούν πανελλαδικά
- αν θα εξεταστούν πανελλαδικά και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
- αν θα εξεταστούν σε κάποιο/α από τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική)
- αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές ή/και Αστυνομικές Σχολές
- αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
- αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης ΦυσικήςΑγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
- την κατεύθυνση στα μαθήματα της οποίας επιθυμούν να εξετασθούν
- το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας που θα εξεταστούν πανελλαδικά
- αν θα εξεταστούν πανελλαδικά και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
- αν θα εξεταστούν σε κάποιο/α από τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική)
- αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές ή/και Αστυνομικές Σχολές
- αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
- αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης ΦυσικήςΑγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).
ΦΕΤΙΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΛ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
- τον κύκλο ΕΠΑ.Λ., τον οποίο ακολουθούν
- ποιο από τα 5 μαθήματα επιλογής θα δώσουν πανελλαδικά
- αν θα εξεταστούν και στο μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» πανελλαδικά
- αν θα εξεταστούν σε κάποιο/α από τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική)
- αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές ή/και Αστυνομικές Σχολές ή/και Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
- αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης ΦυσικήςΑγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).
Πηγή: Τα Νέα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου