7/6/10

Πως θα γίνουν οι κρίσεις και επιλογές στα σχολεία

Το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για τις κρίσεις των στελεχών της Εκπαίδευσης


Χρήστου Κάτσικα

Με το νέο ν. 3848/2010 καθορίστηκαν τα κριτήρια με τα οποία θα γίνει το 2011 η επιλογή περίπου 23.000 διευθυντών και υποδιευθυντών σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα η επιλογή θα αφορά περίπου 11.000 θέσεις διευθυντών Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων, πάνω από 3.000 θέσεις διευθυντών Γυμνασίων και Λυκείων, περίπου 500 θέσεις διευθυντών της επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ). Επίσης για 8.000 περίπου θέσεις υποδιευθυντών σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης.
Στην επιλογή αυτή η οποία προβλέπεται να γίνει την Άνοιξη - Καλοκαίρι του 2011 αναμένεται να πάρουν μέρος πάνω από 40.000 εκπαιδευτικοί των δυο εκπαιδευτικών βαθμίδων. Η θητεία όλων των στελεχών της εκπαίδευσης που θα επιλεγούν λήγει ταυτόχρονα την 31.7.2015.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από το γραφείο τύπου της Υφυπουργού Παιδείας κ. Χριστοφιλοπούλου μέσα στο καλοκαίρι το Υπουργείο Παιδείας θα προκηρύξει τις θέσεις των Προϊσταμένων Διευθύνσεων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης με βάση τα κριτήρια του ν. 3848/2010.
  Αντίθετα οι κρίσεις / επιλογές των Διευθυντών των 158 Γραφείων  Πρωτοβάθμιας και των 81 Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα γίνουν αργότερα (πιθανόν το 2011) καθώς θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο «Καλλικράτης» που φέρνει μαζί του, κατά βάση στην περιφέρεια, συγχωνεύσεις Γραφείων /βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης. Θα ακολουθήσουν οι κρίσεις / επιλογές των Διευθυντών Σχολείων, οι οποίες, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, θα γίνουν λίγο πριν τη λήξη της θητείας τους.
Τι προβλέπει ο νέος νόμος για τους διευθυντές σχολείων
Σύμφωνα με το ν. Ν.3848-2010 ΦΕΚ 71 τ. Α΄ 19-5-2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» για την πλήρωση των θέσεων διευθυντών σχολείων θα επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης με βάση αξιολογικούς πίνακες επιλογής που θα καταρτιστούν και θα ισχύουν για τέσσερα έτη.

Προϋποθέσεις επιλογής
Ως διευθυντές σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με βαθμό Α΄ και οκταετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας.
Ειδικότερα:
α) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
β) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Σ.Ε.Κ. μπορεί να είναι:
ØΓια θέσεις διευθυντών γυμνασίων, γενικών λυκείων, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20.
ØΓια θέσεις διευθυντών Σ.Ε.Κ. εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 14, ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ 19 και ΠΕ 20.
ØΓια θέσεις διευθυντών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων, εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993 και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα κλάδων, εφόσον έχουν τα προσόντα τοποθέτησης και διορισμού σε θέσεις προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν με οργανική θέση στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ..
ØΓια θέσεις διευθυντών στα γυμνάσια, τα λύκεια και τις λυκειακές τάξεις, που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, εκπαιδευτικοί που έχουν ασκήσει επί τρία τουλάχιστον έτη εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα που λειτουργεί σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων.
γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των παρακάτω τύπων σχολικών μονάδων μπορεί να είναι:
ØΓια θέσεις διευθυντών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε εκπαιδευτικοί που έχουν τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν με οργανική θέση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν υπηρεσία τριών τουλάχιστον ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ..
ØΓια θέσεις διευθυντών στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξένης
Øγλώσσας, κατά προτίμηση της χώρας προέλευσης της πλειονότητας των μαθητών, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.
ØΓια θέσεις διευθυντών στα μουσικά ή καλλιτεχνικά σχολεία εκπαιδευτικοί που έχουν τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την τοποθέτηση στα σχολεία αυτά.
ØΓια θέσεις διευθυντών των πειραματικών σχολείων των πανεπιστημίων εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία αντίστοιχης βαθμίδας και τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών στα ανωτέρω σχολεία.
Τα κριτήρια
Τα κριτήρια επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. αποτιμώνται ως εξής:
Το κριτήριο της επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης αξιολογείται με 24 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,
Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας αξιολογείται με 14 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
α) Υπηρεσιακή κατάσταση: 8 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
β) Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία: 6 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
γ) Προσωπικότητα - γενική συγκρότηση: 15 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
δ) Συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο: 12 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με βάση τις αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου που προβλέπονται κατά νόμο.
Κρίση και επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ.
Τα αρμόδια συμβούλια επιλογής καταρτίζουν πίνακα υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. με βάση τα κριτήρια επιλογής και τις υποβληθείσες δηλώσεις προτίμησης. Οι καταρτιζόμενοι πίνακες αναρτώνται στις διευθύνσεις εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά των ως άνω πινάκων εντός πέντε ημερών από την ανάρτησή τους. Ύστερα από την κρίση του συμβουλίου επί των ενστάσεων και την αναπροσαρμογή των πινάκων, οι πίνακες αυτοί υποβάλλονται στον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης από τον οποίο κυρώνονται και ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους κατάρτισης μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε τέταρτου έτους.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Βασικές προϋποθέσεις επιλογής
8 χρόνια εκπαιδευτική  προϋπηρεσία (δημόσια και ιδιωτική),
5  έτη άσκηση διδακτικών καθηκόντων και 3 έτη άσκηση διδακτικών καθηκόντων στον τύπο του σχολείο που διεκδικεί θέση
Πιστοποιητικό επιστημονικής ή διοικητικής επάρκειας 
(δεν ισχύει κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου)
Πιστοποίηση  επιπέδου 1 στις Νέες Τεχνολογίες
(δεν ισχύει κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου)
Στερούνται του δικαιώματος συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσοι με δική τους υπαιτιότητα δεν συμμετείχαν σε διαδικασίες αξιολόγησης
(δεν ισχύει κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου)
Κριτήρια επιλογής
1. Επιστημονική και Παιδαγωγική συγκρότηση (έως 24 μονάδες)
Διδακτορικό Δίπλωμα στον τομέα των επιστημών αγωγής ή της οργάνωσης-διοίκησης εκπαίδευσης : 6 μονάδες
Μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα των Επιστημών Αγωγής ή της οργάνωσης-Διοίκησης εκπαίδευσης: 4 μονάδες. (Σε περίπτωση που υπάρχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό)
Μετεκπαίδευση σε διδασκαλείο: 3 μονάδες
Πτυχίο Α.Ε.Ι ή  Τ.Ε.Ι: 3 μονάδες
Πτυχίο ΤΕΙ πριν την υπαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση: 1 μονάδα
Πτυχίο Παιδ. Ακαδημίας ή σχολής Νηπιαγωγών εφόσον δεν χρησιμοποιήθηκε για διορισμό: 1 μονάδα.
ΣΕΛΔΕ , ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΕΛΕΤΕ : 1 μονάδα
Νέες τεχνολογίες, 1 επίπεδο: 2 μονάδες
Νέες τεχνολογίες, 2 επίπεδο: 3 μον ( σε περίπτωση κατοχής τίτλων  των δύο επιπέδων 1 και 2 μοριοδοτείται μόνο το επίπεδο 2 )
Ξένες γλώσσες: επίπεδο Β2: 1,5 μον , επίπεδο ανώτερο  του Β2: 2,5 μονάδες. (σε περίπτωση κατοχής δύο ή περισσοτέρων τίτλων στην ίδια γλώσσα, μοριοδοτείται η ανώτερη). Δεύτερη ξένη γλώσσα μοριοδοτείται κατά το ήμισυ.
Υπηρεσιακή κατάσταση – καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία (έως 14 μονάδες)
Υπηρεσιακή κατάσταση (έως 8 μονάδες)  0, 50 μονάδα για κάθε έτος πέραν των 8 ετών εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας που είναι προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στη διαδικασία
Καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία (έως 6 μονάδες) 
Αναλυτικά:
α. άσκηση καθηκόντων Παρέδρου επί θητεία στο Π.Ι,  Περιφερειακού Δ/ντή, Δ/ντή Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Γραφείου, Δντή Σχολείου, Υποδιευθυντή σχολείου, Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων,  Προϊσταμένου Δνσης ή τμήματος ΥΠΕΠΘ: 0,50/ ανά έτος και συνολικά  max 4 μονάδες
Συνέντευξη  (έως 15 μονάδες)
Η διαδικασία περιλαμβάνει : Εισήγηση από μέλος του Συμβουλίου σχετικά με το φάκελο του υποψηφίου και προετοιμασία- παρουσίαση από τον υποψήφιο , ενώπιον του Συμβουλίου, ενός θέματος ( μελέτη περίπτωσης).
Το Συμβούλιο συνεκτιμά ακόμη:
Α.  στοιχεία από το βιογραφικό του υποψηφίου τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύονται με παραστατικά.
Β. Υπόμνημα του υποψηφίου το οποίο περιλαμβάνει έκθεση αυτοαξιολόγησης και προγραμματισμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του.
Συμβολή στο Εκπαιδευτικό έργο  (έως 12 μονάδες)
Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με βάση τις αξιολογικές εκθέσεις και δεν λαμβάνεται υπόψη  κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου.
Πηγή: Χρήστος Κάτσικας, Ανάλυση και επεξεργασία του ν. 3848/2010και Γιάννης Λογοθέτης Αιρετός ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας

Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων
Προϋποθέσεις:
α. Οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία και
β. Να  υπηρετούν κατά τον χρόνο επιλογής με οργανική θέση στη σχολική μονάδα, την οποία αφορά η επιλογή .
Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς εκπαιδευτικός υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.
Κριτήρια επιλογής
·   Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου
·   Η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από
α)την επιστημονική - παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και 
β) την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου, αλλά και την προϋπηρεσία οε άσκηση διοικητικού έργου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου