2/2/11

Στο φως πρόσθετα µέτρα για το 2012 που το Ecofin έχει αποφασίσει από τον ∆εκέµβριο


∆έκα εντολές - φωτιά! 
Σειρά πρόσθετων µέτρων, που αφορούν το 2012έχει αποφασίσειτο Συµβούλιο υπουργών Οικονοµικών της Ενωσης τον περασµένο ∆εκέµβριο, µε δεκαεξασέλιδο κείµενο το οποίο δεν είδε το φως της δηµοσιότητας αλλά είναι σε απόλυτη γνώση της κυβέρνησης. Τα µέτραπου καλείται να λάβει ηΑθήνα, στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος, κρίθηκαν αναγκαία διότι τα δηµοσιονοµικά της µεγέθη – έλλειµµα και χρέος – δεν έχουντιθασευτεί σε βαθµό τέτοιο που να διασφαλίζουν ότι µέχρι το 2014 θα έχει επιτευχθεί η εξυγίανση.
Ηδη, ο άλλος εταίρος τηςτρόικας, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, έχει υποβάλει στο πλαίσιο της έκθεσης αξιολόγησής του για την τρίτηδόση του δανείου, τον περασµένο ∆εκέµβριο, έναν ενδεικτικό κατάλογο µέτρων για την περίοδο 2012-2014. Τα ανέφερε ως«πιθανές εναλλακτικές» και κινούνται στην ίδια κατεύθυνση µε τα µέτρα που περιλαµβάνει η απόφαση τουΣυµβουλίου υπουργών Οικονοµικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
«ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ» 
Ιδιαίτερα σαφής – και αυστηρή – είναι η απόφαση των υπουργών στη µεταρρύθµιση του εργασιακού καθεστώτος στην Ελλάδα. Οπως αναφέρει ρητά, θα πρέπει «οι επιχειρησιακές συµβάσεις να υπερτερούν εκείνων που γίνονται ανά κλάδοκαι επάγγελµα χωρίς περιορισµούς. Οι επιχειρησιακές συµφωνίες δεν περιορίζονται από προϋποθέσεις αναφορικά µε το ελάχιστο µέγεθος της επιχείρησης.
Η επέκταση των κλαδικών και επαγγελµατικών συµβάσεων σε µέρη που δεν εκπροσωπούνται στις διαπραγµατεύσεις καταργείται. Παρατείνεται η δοκιµαστική περίοδος για νέες θέσεις απασχόλησης. Προσωρινοί περιορισµοί στη χρήση προσωρινών πρακτορείων εργασίας καταργούνται. Εµπόδια για τη µεγαλύτερη χρήση συµβολαίων ορισµένου χρόνου αποµακρύνονται. Η πρόβλεψη που καθιερώνει υψηλότερη ωριαία αµοιβή στους εργαζοµένους µερικής απασχόλησης καταργείται. Και επιτρέπεται πιο ευέλικτη διαχείριση του χρόνου εργασίας, περιλαµβανοµένης της µερικής απασχόλησης».
Στις γενικές τηςπαρατηρήσεις, η απόφαση του Συµβουλίου εκτιµά ότι η Ελλάδα κατά πάσα πιθανότητα θα βρεθεί εκτός του στόχου της για το έλλειµµα το2010, λόγω της αναθεώρησης για το έλλειµµατου 2009, της αδυναµίας συγκέντρωσης των απαραίτητων εσόδων και «άλλων προβληµάτων εφαρµογής του προϋπολογισµού, περιλαµβανοµένης της συγκέντρωσης πληρωτέων». Περαιτέρω αύξηση της βάσης του ΦΠΑ διά της µεταφοράς αγαθών και υπηρεσιών από µειωµένο σε κανονικό συντελεστή (µε στόχο την εξοικονόµηση 300 εκατοµµυρίων ευρώ).
Περιορισµός του αριθµού των δηµοσίων υπαλλήλων, πέρα από το όριο του «ένας εισέρχεται – πέντε φεύγουν» που ίσχυσε για το 2011 (µε στόχο την εξοικονόµηση 600 εκατοµµυρίων ευρώ).
Καθιέρωση έµµεσων φόρων στα µη αλκοολούχα ποτά (εξοικονόµηση 300 εκατ. ευρώ).
Επέκταση του φόρου ακινήτων διά της επικαιροποίησης των αξιών των ακινήτων (µε στόχο την εξοικονόµηση τουλάχιστον 200 εκατ.).
Αναδιοργάνωση των περιφερειών, ώστε να εξοικονοµηθούν τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ.
Εισαγωγή παγώµατος στις ονοµαστικές συντάξεις.
Ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας στην προκαταβολή φόρου από τους ελεύθερους επαγγελµατίες (µε στόχο τη συγκέντρωση τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ).
Περιορισµός των κρατικών ενισχύσεων στις ∆ΕΚΟ (κατά τουλάχιστον 800 εκατ. ευρώ) µετά την ανασυγκρότησή τους.
Τα επιδόµατα ανεργίας να είναι πιο «αποδοτικά» (σ.σ. περικοπή), ώστε να εξοικονοµηθούν 500 εκατ. ευρώ.
Συγκέντρωση επιπλέον εσόδων από τις άδειες για τυχερά παιχνίδια (τουλάχιστον 225 εκατ. ευρώ) και από δικαιώµατα άλλα 400 εκατ. ευρώ.
Αυστηρές αποφάσεις και για τις µεταρρυθµίσεις στα εργασιακά
12 δισ. µέτρα
Η 16σέλιδη απόφαση του Συµβουλίου περιέχει ρητή αναφορά για συγκεκριµένα µέτρα που πρέπει να περιέχει ο προϋπολογισµός του 2012. Οπως δήλωσε και ο υπουργός Οικονοµικών χθες στα «ΝΕΑ», η κυβέρνηση θα υποβάλει για ψήφιση µέτρα 5% του ΑΕΠ ή 12 δισ. ευρώ ώς τον Μάιο.
∆ίκοπο µαχαίρι για νοσοκοµεία
Σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου των υπουργών Οικονοµικών της Ε.Ε., προβλέπεται ότι από το 2013 το νοσοκοµειακό σύστηµα της Ελλάδας θα λειτουργεί στη βάση µεµονωµένων νοσοκοµείων – και άρα ισολογισµών – και όχι ενοποιηµένα, όπως γίνεται σήµερα. Αυτό, όπως έλεγαν κοινοτικές πηγές, θα καταστήσει πιο αποδοτική τη λειτουργία, αλλά µπορεί να ανοίξει τον δρόµο και για κλείσιµο νοσοκοµείων, κατά το πρότυπο των ζηµιογόνων ∆ΕΚΟ.
Πηγή: Τα Νέα (ΕΙΡΗΝΗ ∆. ΚΑΡΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου