11/1/11

Πως θα γίνει η κρίση/επιλογή 20.000 διευθυντών και υποδιευθυντών σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης


Χρήστος Κάτσικας
ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2011 Η ΝΕΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Πως θα γίνει η κρίση/επιλογή
20.000 διευθυντών και υποδιευθυντών σχολείων
Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης
Πάνω από 40.000 αιτήσεις εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας αναμένεται να υποβληθούν στα συμβούλια επιλογής για τη στελέχωση περίπου 20.000 θέσεων διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων μέσα στο 2011.      
Με το νέο ν. 3848/2010 καθορίστηκαν τα κριτήρια με τα οποία αναμένεται να γίνει το 2011 η επιλογή περίπου 20.000 διευθυντών και υποδιευθυντών σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα η επιλογή θα αφορά περίπου 11.000 θέσεις διευθυντών Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων, περίπου 3.000 θέσεις διευθυντών Γυμνασίων και Λυκείων, περίπου 500 θέσεις διευθυντών της επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ). Επίσης για 6.000 περίπου θέσεις υποδιευθυντών σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης.
Στην επιλογή αυτή η οποία προβλέπεται να γίνει την Άνοιξη - Καλοκαίρι του 2011 αναμένεται να πάρουν μέρος πάνω από 40.000 εκπαιδευτικοί των δυο εκπαιδευτικών βαθμίδων. Η θητεία όλων των στελεχών της εκπαίδευσης που θα επιλεγούν λήγει ταυτόχρονα την 31.7.2015. 
Προϋποθέσεις επιλογής
Ως διευθυντές σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί με βαθμό Α΄ και οκταετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας.
Ειδικότερα:
α) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
β) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Σ.Ε.Κ. μπορεί να είναι:
- Για θέσεις διευθυντών γυμνασίων, γενικών λυκείων, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20.
- Για θέσεις διευθυντών Σ.Ε.Κ. εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 14, ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ 19 και ΠΕ 20.
- Για θέσεις διευθυντών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων, εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993 και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα κλάδων, εφόσον έχουν τα προσόντα τοποθέτησης και διορισμού σε θέσεις προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν με οργανική θέση στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ..
-      Για θέσεις διευθυντών στα γυμνάσια, τα λύκεια και τις λυκειακές τάξεις, που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, εκπαιδευτικοί που έχουν ασκήσει επί τρία τουλάχιστον έτη εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα που λειτουργεί σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων.       
γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των παρακάτω τύπων σχολικών μονάδων μπορεί να είναι:
- Για θέσεις διευθυντών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε εκπαιδευτικοί που έχουν τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν με οργανική θέση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν υπηρεσία τριών τουλάχιστον ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ..
-  Για θέσεις διευθυντών στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξένης
-      γλώσσας, κατά προτίμηση της χώρας προέλευσης της πλειονότητας των μαθητών, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.
-  Για θέσεις διευθυντών στα μουσικά ή καλλιτεχνικά σχολεία εκπαιδευτικοί που έχουν τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την τοποθέτηση στα σχολεία αυτά.
- Για θέσεις διευθυντών των πειραματικών σχολείων των πανεπιστημίων εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία αντίστοιχης βαθμίδας και τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών στα ανωτέρω σχολεία.
Τα κριτήρι
Τα κριτήρια επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. αποτιμώνται ως εξής:
Το κριτήριο της επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης αξιολογείται με 24 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,
Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας αξιολογείται με 14 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
α) Υπηρεσιακή κατάσταση: 8 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
β) Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία: 6 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
γ) Προσωπικότητα - γενική συγκρότηση: 15 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
δ) Συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο: 12 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με βάση τις αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου που προβλέπονται κατά νόμο.
Τα Συμβούλια Επιλογής
Οι Διευθυντές       των σχολικών μονάδων επιλέγονται από τα περιφερειακά συμβούλια της περιοχής τους στα οποία συμμετέχουν επιπλέον και ένας σχολικός σύμβουλος και ένας διευθυντής σχολικής μονάδας της ίδιας περιφέρειας που ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.
           
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Βασικές προϋποθέσεις επιλογής
8 χρόνια εκπαιδευτική  προϋπηρεσία (δημόσια και ιδιωτική)
Διδακτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας
Πιστοποιητικό επιστημονικής ή διοικητικής επάρκειας 
(δεν ισχύει κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου)
Πιστοποίηση  επιπέδου 1 στις Νέες Τεχνολογίες
(δεν ισχύει κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου)
Κριτήρια επιλογής
1. Επιστημονική και Παιδαγωγική συγκρότηση (έως 24 μονάδες)
Διδακτορικό Δίπλωμα στον τομέα των επιστημών αγωγής ή της οργάνωσης-διοίκησης εκπαίδευσης : 6 μονάδες.

Μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα των Επιστημών Αγωγής ή της οργάνωσης-Διοίκησης εκπαίδευσης ή στον επιστημονικό χώρο της αντίστοιχης ειδικότητας: 4 μονάδες.
Μετεκπαίδευση σε διδασκαλείο: 3 μονάδες
Πτυχίο Α.Ε.Ι ή  Τ.Ε.Ι: 3 μονάδες
Πτυχίο Παιδ. Ακαδημίας ή σχολής Νηπιαγωγών εφόσον δεν χρησιμοποιήθηκε για διορισμό: 1 μονάδα.
ΣΕΛΔΕ , ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΕΛΕΤΕ : 1 μονάδα
Νέες τεχνολογίες, 1 επίπεδο: 2 μονάδες
Νέες τεχνολογίες, 2 επίπεδο: 3 μον ( σε περίπτωση κατοχής τίτλων  των δύο επιπέδων 1 και 2 μοριοδοτείται μόνο το επίπεδο 2 )
Ξένες γλώσσες: επίπεδο Β2: 1,5 μον , επίπεδο ανώτερο  του Β2: 2,5 μονάδες. (σε περίπτωση κατοχής δύο ή περισσοτέρων τίτλων στην ίδια γλώσσα, μοριοδοτείται η ανώτερη).  Δεύτερη ξένη γλώσσα μοριοδοτείται κατά το ήμισυ.
Υπηρεσιακή κατάσταση – Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία (έως 14 μονάδες)
Υπηρεσιακή κατάσταση (έως 8 μονάδες)  0, 50 μονάδα για κάθε έτος πέραν των 8 ετών εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας που είναι προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στη διαδικασία
Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία (έως 6 μονάδες) 

Αναλυτικά:
α. άσκηση καθηκόντων Παρέδρου επί θητεία στο Π.Ι,  Περιφερειακού Δ/ντή, Σχολικού Συμβούλου, Δ/ντή Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Γραφείου, Δντή Σχολείου, Υποδιευθυντή σχολείου, Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων,  Προϊσταμένου Δνσης ή τμήματος ΥΠΕΠΘ κλπ: 0,50 μονάδες ανά έτος και συνολικά  max 4 μονάδες
β. Συμμετοχή σε περιφερειακά συμβούλια, θέσεις διοίκησης δημοσίου τομέα, νομάρχη, δημάρχου κλπ 0,25 μονάδες ανά έτος και max 3 μονάδες
Συνέντευξη  (έως 15 μονάδες)
Η διαδικασία περιλαμβάνει : Εισήγηση από μέλος του Συμβουλίου σχετικά με το φάκελο του υποψηφίου και προετοιμασία- παρουσίαση από τον υποψήφιο , ενώπιον του Συμβουλίου, ενός θέματος ( μελέτη περίπτωσης).
Το Συμβούλιο συνεκτιμά ακόμη:
 Α.  στοιχεία από το βιογραφικό του υποψηφίου τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύονται με παραστατικά.
Β. Υπόμνημα του υποψηφίου το οποίο περιλαμβάνει έκθεση αυτοαξιολόγησης και προγραμματισμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του.
Συμβολή στο Εκπαιδευτικό έργο  (έως 12 μονάδες)
Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με βάση τις αξιολογικές εκθέσεις και δεν λαμβάνεται υπόψη  κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου.
Πηγή: Χρήστος Κάτσικας, Ανάλυση και επεξεργασία του ν. 3848/2010, Ιανουάριος 2011
Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων
Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας και Σ.Ε.Κ., σε συνεδρίασή του, που πραγματοποιείται μέσα σε πέντε ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, από την οποία απέχουν οι υποψήφιοι, συντάσσει αιτιολογημένη πρόταση επιλογής υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας  Η πρόταση μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχολικής στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) το οποίο, μετά από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο διευθυντή εκπαίδευσης την τοποθέτηση των. Αν ο σύλλογος των διδασκόντων παραλείψει να υποβάλει πρόταση η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου
Προϋποθέσεις:
α. Οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία και
β. Να  υπηρετούν κατά τον χρόνο επιλογής με οργανική θέση στη σχολική μονάδα, την οποία αφορά η επιλογή .
Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς εκπαιδευτικός υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.
Κριτήρια επιλογής
·   Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου
·   Η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από α)την επιστημονική - παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και  β) την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου, αλλά και την προϋπηρεσία οε άσκηση διοικητικού έργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου