6/12/10

Διακοσμητικό Ινστιτούτο

Η Διαμαντοπούλου αλλάζει το Παιδαγωγικό και το ενοποιεί με άλλους δύο ρογανισμούς
Ιδρύθηκε το 1964 από τον Γεώργιο Παπανδρέου. Ο Ευ. Παπανούτσος, του οποίου το όνομα συνδέθηκε με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της χώρας, ήταν ο πρώτος του πρόεδρος. Με τον νόμο 1566/85 γίνεται η πρώτη ανεξάρτητη υπηρεσία της Δημόσιας Διοίκησης και λειτουργεί με αναβαθμισμένο ρόλο, στο πλευρό του υπουργού Παιδείας.  Είναι θεσμικό ανώτατο επιτελικό γνωμοδοτικό και ερευνητικό όργανο και συμβάλλει στη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής. Εχει τη νομική υποχρέωση να εισηγείται και να γνωμοδοτεί για όλα τα μείζονα θέματα που αφορούν την ποιότητα της εκπαίδευσης, όπως τα βιβλία και τα αναλυτικά προγράμματα.
Το 2011, επί υπουργίας Αννας Διαμαντοπούλου, θα μετατραπεί από ανεξάρτητη υπηρεσία σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με διορισμένο διοικητικό συμβούλιο. Δεν υποχρεούται πια να εισηγείται για τα εκπαιδευτικά θέματα. Ο ρόλος του γίνεται σε διακοσμητικός και οι αρμοδιότητές του περιορίζονται στην υλοποίηση αποφάσεων του υπουργείου Παιδείας.

Ετσι θα εξελιχθεί το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με βάση σχέδιο που επεξεργάζεται επιτροπή του υπουργείου Παιδείας. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, δημιουργείται νέος φορέας στον οποίο ενοποιούνται, για οικονομικούς λόγους, οι εξής οργανισμοί: Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), το Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας (ΚΕΕ) και ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ).
Ο νέος φορέας θα έχει τη μορφή ΝΠΔΔ και θα διοικείται από 7μελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα διορίζει ο εκάστοτε υπουργός Παιδείας. Από τα 7 μέλη, τα 5 μπορεί να είναι εξωτερικά και τα 2 θα προέρχονται από το κύριο προσωπικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Για την ονομασία του νέου φορέα η επιτροπή δεν έχει καταλήξει. Η πρόταση να ονομαστεί «Κέντρο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ερευνας και Επιμόρφωσης» μάλλον δεν θα επικρατήσει, καθώς έχουν διατυπωθεί ενστάσεις ότι η ονομασία «Παιδαγωγικό Ινστιτούτο» πρέπει να διατηρηθεί για λόγους ιστορικούς.
Το σχέδιο της επιτροπής δεν κάνει καμία αναφορά για το κομμάτι της έρευνας που καλύπτει το ΚΕΕ, ούτε της επιμόρφωσης που καλύπτει ο ΟΕΠΕΚ, καθώς και οι δύο οργανισμοί υπολειτουργούν, με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και οι αρμοδιότητές τους αληλλοεπικαλύπτονταν πάντα με αυτές του Π.Ι.
Επιτροπές
Μετά την εξέλιξη αυτή, το εισηγητικό κομμάτι, που ήταν θεσμικά της αρμοδιότητας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μεταφέρεται εξ ολοκλήρου σε επιτροπές που θα συστήνει ο υπουργός Παιδείας. Αυτές και μόνο, θα έχουν πλέον γνωμοδοτικό χαρακτήρα.
Ολες οι εισηγήσεις του Π.Ι. προς το υπουργείο Παιδείας διαμορφώνονται, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, ως εξής: Κάθε θέμα που ερχόταν προς συζήτηση, χρεωνόταν στον αρμόδιο εισηγητή που έκανε την εισήγησή του στο αρμόδιο τμήμα και ακολουθούσε ψηφοφορία στα μέλη του Τμήματος.
Στον νέο φορέα, ψηφοφορία δεν προβλέπεται, το τμήμα θα συνεδριάζει, θα καταγράφονται οι απόψεις των μελών του αλλά αυτές δεν θα έχουν καμία υπόσταση, αφού ο νόμος δεν θα απαιτεί πλέον ανάλογη εισήγηση.
Αυτή τη στιγμή, στα 7 τμήματα του Π.Ι., που έχει 220 οργανικές θέσεις, έχουν απομείνει περίπου 30 άτομα, κύριο προσωπικό που διακρίνεται σε τρεις βαθμίδες. Σε συμβούλους (μόνιμη θέση), μόνιμους παρέδρους και παρέδρους επί θητεία. Η κάλυψη των θέσεων για όλες τις βαθμίδες γίνεται με εκλογή από το σώμα και οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα και πολυετή υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Στον νέο φορέα διατηρούνται οι 3 βαθμίδες, αλλά μετονομάζονται αντίστοιχα: σύμβουλος Α, σύμβουλος Β και εισηγητής. Για τους συμβούλους Α και Β προβλέπεται μόνιμη θέση, ενώ τους νυν μόνιμους παρέδρους τούς εντάσσει στους εισηγητές που δεν είναι μόνιμη θέση. Δυνατότητα εξέλιξης δεν υπάρχει. Για να προαχθεί κάποιος από σύμβουλο Β σε σύμβουλο Α και από εισηγητής σε σύμβουλο Β, πρέπει να χηρέψει η αντίστοιχη θέση. *
Πηγή: Ελευθεροτυπία (Ολυμπία Λιάτσου)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου